ЛАЙЫҚТЫ ЕҢБЕКАҚЫ ҮШІН ПЕТИЦИЯ! ПЕТИЦИЯ ЗА ДОСТОЙНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА!

Мына ережелерге сәйкес:

• Қазақстан Республикасының Конституциясы;

• «Дамушы елдерді ерекше ескере отырып, ең төменгі жалақыны белгілеу туралы» Халықаралық еңбек ұйымының №131 Конвенциясы;

• Қазақстан Республикасының Үкіметі, жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары) және кәсіптік одақтардың республикалық бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары) арасындағы 2021-2023 жылдарға арналған Бас келісім,

Біз, Қазақстанның еңбек етуші азаматтары, ҚР Үкіметінен талап етеміз:

• Халықаралық еңбек ұйымының №131 Конвенциясын ратификациялау.

• Жоғарыда көрсетілген Конвенцияға сәйкес ЕТЖ деңгейін айқындау кезінде жұмыскерлердің өздерінің ғана емес, олардың отбасыларының да қажеттіліктерін ескеру, сондай-ақ елдегі жалақының жалпы деңгейін, өмір сүру құнын, әлеуметтік жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік топтардың салыстырмалы өмір сүру деңгейін есепке алу қажет.

• Нормативтік құқықтық базаны біріздендіру арқылы Қазақстан Республикасының еңбекақы төлеу жүйесін жаңғырту.

• Жыл сайын инфляцияның нақты деңгейіне сәйкес жалақы мөлшерін индекстеу.

В соответствии с положениями:

— Конституции Республики Казахстан;

— Конвенции Международной организации труда №131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учётом развивающихся стран»;

— Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей и республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) профессиональных союзов на 2021-2023 годы,

мы, трудящиеся граждане Казахстана, требуем от Правительства РК:

  • Ратифицировать Конвенцию Международной организации труда №131.
  • В соответствии с вышеуказанной конвенцией при определении уровня МЗП учитывать потребности не только самих работников, но и их семей, также принимать в расчет общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и сравнительный уровень жизни других социальных групп.
  • Модернизировать систему оплаты труда Республики Казахстан посредством унификации нормативной правовой базы.
  • Ежегодно индексировать размеры заработных плат в соответствии с реальным уровнем инфляции.
Закрыть